Coaching af hinanden

Uddannelsesbenchmark.dk’s coachkoncept består i et 3-4 timers besøg af 3 konsulenter/kvalitetsmedarbejdere fra andre netværksskoler. Skolens kvalitetsansvarlige deltager herudover som observatør. På forhånd har konsulenterne analyseret al relevant kvalitetsmateriale fra besøgsskolen. Det kan typisk være resultater og kommentarer fra elevtrivselsundersøgelserne, indsatsbeskrivelser, opfølgningsplaner og kvalitetssystematik.

Besøgsgruppen vil typisk gå i dialog med skolens uddannelsesledelse, lærere og elever om de indsatsområder, der er fokus på. Besøget skal ses som et internt kvalitetsudviklingsværktøj og som et læringsredskab. Besøget vil bestå af en generel del, hvor de overordnede styrker/muligheder og svagheder/mangler identificeres og vurderes, og en temadel, som enten besøgsgruppen eller afdelingen foreslår forud for mødet.

Succeskriterierne for et vellykket besøg er bl.a., at skolen eller afdelingen:

• kan håndtere undersøgelserne bedre
• har fået afklaret fortolkningsspørgsmål
• har opstillet synlige kvalitetsmål
• har fået sat det i perspektiv til skolens kvalitetssystematik
• kan følge processen til dørs
• har givet besøgsgruppen inspirerende input til kvalitetsarbejde, som kan komme andre skoler til gavn

Afdelingen vil umiddelbart efter få tilsendt en 2-siders skriftlig tilbagemelding på besøget og dets konklusioner med angivelse af hvad man er blevet enige om at arbejde videre med. Vi kalder det at gå fra benchmarking til benchlearning.

Se eksempel på besøgsrapport