Benchlearningkoncept

1. Udvælg forbedringsområde

Det kan være som følge af fortolkning af benchmarkresultaterne, et prioriteret indsatsområde efter en selvevaluering eller akkreditering, igangværende reformarbejde eller resultatet af en strategisk proces og implementering.

Processen kan således igangsættes fra neden som fra oven. Altså affødt af f.eks. en uddannelsesafdelings akutte behov for at gøre noget ved et område eller initieret af et mere systematisk arbejde med strategiplaner.

Under alle omstændigheder er ambitionen vigtig: Det her vil vi gøre noget ved! Vi vil lære noget! Vi vil kvalitetsudvikle os!

Vælg en klart afgrænset problemstilling, så det ikke bliver for omfangsrigt.

Find partnerskolen/skolerne. Det kan naturligt ske gennem ens kvalitetsnetværk – eller på anden måde. Det er en god idé at lade en proceskonsulent styre processen i samarbejde med en projektleder.

2. Sammensæt en benchlearninggruppe

Gruppen sammensættes ud fra den problemstilling, der er valgt under trin 1.

Er det studiemiljøet, så vil det være naturligt at inddrage elever. Er det medarbejdertrivsel, skal tillidsrepræsentanterne nok med – og måske direktøren. Er det studieretninger på hhx, så skal lærere selvfølgelig med – måske sammen med en uddannelsesleder. Og som proceskonsulent deltager skolens kvalitetsmedarbejder f.eks.

Gruppen bliver et lærende praksisfællesskab, der opløses igen, når processen er gennemført.

Gruppens første opgave bliver at opstille mål for, hvad man vil opnå gennem benchlearningprocessen.

3. Bliv klog på egen praksis – og hvorfor I har opnået jeres resultater

Beanchlaerninggruppens vigtigste arbejde er at få analyseret de resultater og den dokumentation, man har på sit forbedringsområde. Hvad er den nærmere forklaring? Hvilke faktorer indgår i resultatet, som vi kan identificere? Er vi nødt til at spørge yderligere for at blive klogere? F.eks. et fokusgruppeinterview?

Hvilke erfaringer har vi? Hvad er det vi gør, når det går bedst? Og hvad kunne vi godt tænke os om fremtiden? Hvilke forandringer skal der til?

Hvilke måltal skal vi så opstille for forbedringen? Hvilke succeskriterier?

4. Lær af andre skoler, som lærer af jer

Benchlearning er en gensidig proces, hvor den skole, man besøger sætter ½ eller en hel dag af til et gerne hyggeligt, men forpligtende besøg.

Man lærer netop selv noget ved at lære andre noget (genkendeligt fra undervisningen?). Og man kan alligevel ikke kopiere det, andre har gjort. Vi er med andre ord ude i en win-win situation.

Tidsmæssigt tager dialogen med hinanden i hele processen derfor mindst tid. Der ligger et nødvendigt grundigt for- og efterarbejde for dialogen, som er tidsbrugeren.

Dialogmødet skal styres stramt med dagsorden og proceskonsulenterne, der har kompetence i spørgeteknik.

…5. Brug den opnåede læring og videndeling til at sikre, at I kommer i mål med jeres handlingsplaner

Processen skal opsamles og evalueres. Handlingsplan skal udarbejdes og resurser skal afsættes.

I skal kvalitetssikre her. Sørge for at indsatsen fører til synlige og målelige forbedringer, så I kommer i mål.