Besøgsrapporten

Et eksempel……fra det virkelige skoleliv
Rapporten offentliggøres på skolens hjemmeside


Besøgsgruppens indtryk af kvalitetsarbejdet
“Skolen gennemfører to gange årligt evaluering i alle fag. Denne evaluering foretages af den enkelte faglærer, der efterfølgende giver en tilbagemelding til afdelingslederen. Sidste år kopierede lærerne i teamet hinandens evalueringer og diskuterede dem. Dette var der positive tilbagemeldinger på, men succesen er ikke blevet gentaget. Tutorsamtaler foregår to gange årligt à 10-15 minutter. Eleverne opfatter disse samtaler meget positivt. Sociale problemer henvises til studievejlederne.

Resultatet af benchmarkingundersøgelsen har været forvirrende, da lærernes snak med eleverne gav et andet billede end trivselsundersøgelsen. Eksempelvis mener ledelse og lærere, at de har haft en god introduktion til skoleåret, og de er uforstående overfor den lave score på dette spørgsmål. Derfor besluttede man at lade skolens kvalitetsmedarbejder foretage et fokusgruppeinterview med nogle tilfældigt udvalgte elever

Benchmarkingundersøgelsen fremlægges af kontaktlærerne for klasserne. Efterfølgende foretages en opsamling i de to lærerteam, der derefter fastlægger indsatsområder. Det fremgik ikke på mødet, om der på udarbejdes specifikke indsatsområder på ledelsesplan eller fra elevside. Indsatsområderne opstår meget efter lærernes fornemmelse. Eksempelvis har man i andetårs teamet startet et udviklingsprojekt med elevernes læringsstile uden direkte sammenhæng med undersøgelsen. Man er ligeledes i gang med 2 udviklingsprojekter.

Der er ikke konsekvent sammenhæng mellem trivselsspørgsmål og indsatsområder, dog er indsatsområdet pli m.m. en konsekvens af lav score på dertil hørende udsagn. Derudover er der ikke nedskrevne indsatsområder på det sociale miljø.

Skolen har oplevet en nedgang i resultaterne, hvilket forklares med en anderledes klasseinddeling og indførelse af gærdehøjder. På andet år er der lavet forsøg med at inddele eleverne efter engagementsgrad.

Fald i tilfredshed med bygninger og lokaler kan hænge sammen med ombygning samt, at der p.t. kun er en pedel mod tidligere to. Afdelingen skal flyttes til en anden bygning, hvilket NN ser frem til af hensyn til eleverne og det sociale miljø.

NN fortalte, at hun var i gang med at lave et årshjul for de kvalitetsmæssige tiltag samt en beskrivelse af hvem der er ansvarlig for hvad. Hun er p.t. forsinket i processen, fordi fokusgruppeinterviewet først lige var færdiggjort og indsatsområderne i færd med at blive udarbejdet for i år. Det er hendes hensigt at gøre indsatsområderne mere konkret.

Samarbejdet i de to lærerteam fokuserer meget på den praktiske undervisningsplanlægning og diskussion om enkelte elever og levner ikke så megen tid til pædagogiske diskussioner.

Hver 6. uge afholder afdelingen et såkaldt USO (uformelt samarbejdsudvalgsmøde) med 2 elevrepræsentanter.

Som noget nyt har afdelingen i år gennemført en KVIK selvevaluering.

På baggrund af besøget skal besøgsgruppen konkludere og anbefale følgende:

– Det er besøgsgruppens indtryk, at man på skolen arbejder seriøst og i gensidig tillid med at behandle elevundersøgelsens tal. Både ledelse, lærere og elevråd udviser engagement i at drøfte elevundersøgelsen samt stor vilje til det fremtidige arbejde.
– Afdelingen har udarbejdet en opfølgningsplan. Det er dog vores opfattelse, at afdelingen med fordel i højere grad kan anvende benchmarking-resultaterne i fastsættelse af målene samt gøre målene mere præcise og fastsætte kvalitetsstandarder for skolen og de enkelte team/klasser.
– Afdelingen kunne med fordel udarbejde en ”indsatsområdeliste” for hvad der skal behandles på opfølgningsmøderne i lærerteam ud fra hensynet til skolens strategier/politikker/tidligere handleplaner o.l.
– Planen om at udarbejde en årsplan for kvalitetsarbejdet kan absolut anbefales og støttes.. Det er vores opfattelse, at afdelingen med fordel kan beskrive en kvalitetsplan for hvordan materialet skal behandles.
– Elevrådsrepræsentanterne var på mødet meget engagerede. Udfordringen for både ledelse og elevråd er at kunne præstere synlige resultater, der holder i dagligdagen så engagementet ikke falder.
– Det anbefales at genoptage det vellykkede forsøg i det ene lærerteam med at diskutere resultaterne af elevundersøgelsen og på baggrund af dette at formulere konkrete handlinger.

På besøgsgruppens vegne
NN”